กิจกรรม

เลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ

       ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย ประธานกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศูนย์โชติเวช เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

1 2 3 4 6 7 DSC_0461 DSC_0469 DSC_0475 DSC_0222 DSC_0237 DSC_0477 DSC_0480 DSC_0484 DSC_0490 DSC_0492 DSC_0498 DSC_0499 DSC_0527 DSC_0529 DSC_0531 DSC_0535