กิจกรรม

คณาจารย์-นักศึกษา คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร แกะสลักตกแต่งพิธีพระราชทานเพลิงศพศิลปินแห่งชาติ อ.เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตกแต่งพลับพลาที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชเพลิงศพอาจารย์เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ศิลปินแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2552 สาขาทัศนศิลป์-ประณีตศิลป์(ศิลปะการแกะสลักเครื่องสด ของอ่อน) เมื่อ12 มีนาคม 2559 ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม นอกจากการจัดตกแต่งพลับพลาที่ประทับ ยังได้ร่วมแรงร่วมใจแกะสลักเพื่อการจัดเลี้ยงและจัดนักศึกษาช่วยในการต้อนรับ โดยความร่วมมือของคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ และทีมสโมสรนักศึกษา เพื่อแสดงความระลึกครั้งสุดท้าย แด่อาจารย์ต้นแบบด้านการแกะสลักผักและผลไม้แห่งโรงเรียนการช่างสตรีโชติเวช หรือในปัจจุบันคือคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร