กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…เตรียมร่างแผนยุทธศาสตร์ระดับหลักสูตร

คหกรรมศาสตร์…เตรียมร่างแผนยุทธศาสตร์ระดับหลักสูตรสอดรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว

ผู้บริหารและคณาจารย์ประจำหลักสูตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมโครงการ “การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (พ.ศ.2559-2574) ระยะที่ 2 : การปฏิบัติในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ระดับหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (ครอบคลุมฐานข้อมูล 14 ข้อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559” โดยมีหัวข้อในการอบรมดังนี้
“ทิศทางการพัฒนาราชมงคลพระนคร สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำ” โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย บรรยายเรื่อง “นโยบายการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านวิชาการและวิจัย เพื่อยกระดับหลักสูตรและผลิตบัณฑิตคุณภาพ” และผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ บรรยายเรื่อง “นโยบายการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านกายภาพเพื่อการแข่งขัน”
โดยมี ศาสตราจารย์.ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และ คุณนิธิศ สถาปิตานนท์ กรรมการบริหารบริษัท สถาปนิก 49 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้อภิปรายหลัก เมื่อ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์