กิจกรรม

ตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับดร.ชวลิต นิ่มละออ ประธานกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยนายชุมพล เที่ยงธรรม นางศรีวิชชา รักจำรูญ ผศ.ดร.เฉลิม มัติโก ผศ.ดร.พิศิษฎ์ โภคารัตน์กุล ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ และผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล คณะกรรมการตรวจประเมิน ในโอกาสเข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 4 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร