กิจกรรม

พิธีครอบครูช่างหัตถศิลป์คหกรรมไทย ครั้งที่ 3

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดพิธีครอบครูช่างหัตถศิลป์ คหกรรมไทย ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจายร์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อ 10 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
ในการจัดพิธีได้รับเกียรติจากอาจารย์สาคร โสภา และอาจารย์นิมิตร รัดรอดบุญ จากวิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง เป็นอาจารย์ผู้ประกอบพิธีครอบครูดังกล่าว