กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รางวัลเหรียญทองแดง … “สุวรรณภูมิเกมส์”

นายอุกฤษฎ์ ภู่สุข นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันบาสเกตบอล ภายในงาน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส์” ซึ่งเป็นตัวแทนเพียงคนเดียวจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ เมื่อ 6-13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มอบรางวัลเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาต่อไป