กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ใน 6 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาอาหารและโภนาการ
สาขาวิชาอุตสากรรมการบริการอาหาร
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น เมื่อ 27 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ทั้งนี้จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 เมษายน 2559 ทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th