ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทรับตรง ปริญญาตรี 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ประเภทรับตรง ปริญญาตรี 2559

http://admis.rmutp.ac.th/file59/ex59/ex59Final.pdf