กิจกรรม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ ศ.ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย รศ.นวลแข ปาลิวนิช รศ สมทรง สีตลายัน และรศ.บุษรา สร้อยระย้า ในโครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อ 6 เมษายน 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร