กิจกรรม

โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตร สร้างบุญ น้อมนำ พระพุทธศาสนา

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งใน กิจกรรม”โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตร สร้างบุญ น้อมนำ พระพุทธศาสนา” ประจำปีการศึกษาที่2 2558 โดยมีพระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร จำนวน 9 รูป วันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
ทั้งนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมแต่งกายด้วยการนุ่งซิ่นแต่งไทยในการทำบุญตักบาตร อีกด้วย จัดโดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา