กิจกรรม

คหกรรมฯ รับเกียรติ ล่องเรือดินเนอร์ “เจ้าพระยาครุยส์” ส่งบัณฑิตทำงานธุรกิจอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจาก บริษัท Auntie GG Co.,Ltd สถานประกอบการธุรกิจด้านอาหาร ในโอกาสเข้าชมธุรกิจ การบริการอาหารบนเรือภัตตาคารล่องแม่น้ำเจ้าพระยา “เจ้าพระยาครุยส์ Chaophra Cruise” โดยมี ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ทรงคุณวุฒิ และ คุณฌานิน เลาทองดี กรรมการผู้จัดการบริษัทให้การต้อนรับ เมื่อ 13 พฤษภาคม 2559

โอกาสนี้ บริษัท Auntie GG Co.,Ltd และบริษัทโปรฟูดส์เซอร์วิส จำกัด ได้ทำการขยายธุรกิจด้านอาหารหลายรูปแบบในลักษณะร้านอาหารคุณภาพ และมีความต้องการรับบัณฑิตจบการศึกษาด้านอาหารโภชนาการ การบริการอาหาร และวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าทำงานประจำหรือฝึกประสบการณ์ระหว่างการศึกษาจำนวนมาก สนใจสามารถติดต่อที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 08-99257846 และ 08-63683370