กิจกรรม

ต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ราชภัฎเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี หมวกกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบุคลากรจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร คณะต้นแบบที่ผลิตบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รวมถึงการบริหารจัดการของคณะเพื่อสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพจนเป็นที่รู้จักมายาวนานกว่า 78 ปี เมื่อ 11 พฤษภาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหกรรมศาสตร์