กิจกรรม

นิทรรศการ “พลิกตำนานคหกรรมศาสตร์ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม”

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดงาน“พลิกตำนานคหกรรมศาสตร์ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม”จัดโดยนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรม ศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่9 เมื่อ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย รศ.บุษรา สร้อยระย้า และ นายธนภพ โสตรโยม อาจารย์ประจำวิชาสัมมนาคหกรรมศาสตร์ กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้มุ่งหวังให้นักศึกษา ได้นำวิถีคหกรรมศาสตร์ไทยเชื่อมโยงกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันเข้าด้วยกัน นำสู่ความสำเร็จทางวิชาชีพอย่างมั่นคง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นิวัตร จารุวระกุล รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พญ.บุษยา เตชะเสน และนายประสพโชค ตระกูลแพทย์ เชฟกระทะเหล็ก Asian Twist Cuisine เป็นทีมวิทยากร บรรยายหัวข้อเศรษฐกิจดิจิตอลกับคหกรรมศาสตร์ไทย นวัตกรรมกับฝันที่เป็นจริง และการใช้นวัตกรรมบนจานอาหาร
นับเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างเครือข่ายนักคหกรรมศาสตร์ไทยเพื่อเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สู่การพัฒนาก้าวต่อๆไปในอนาคต ในงานนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก จากประชาชนทั่วไปและบุคลากรทางด้านคหกรรมศาสตร์ จำนวนมากกว่า 200 คนพร้อมกันนี้ได้ให้การต้อนรับ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงานเยี่ยมชมผลงานการจัดแสดง