กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ สอนสื่อพับดอกบัว

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ KTC เป็นวิทยากรศิลปะการพับดอกบัวและการทำแป้งพวง ในงาน รักษ์งานศิลป์ เสริมศาสนา น้อมบูชาพระวันเพ็ญ นำโดย อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ อบรมการพับดอกบัวและการทำแป้งพวง ในให้กับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑ์บ้าน จิมทอมป์สัน