กิจกรรม

คหกรรมฯ พัฒนาการศึกษา กำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโดยฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “จาก มคอ.2 สู่ มคอ.3” การทำ มคอ.2 เพื่อการแข่งขันทางการศึกษาและการจัดทำ มคอ.3ให้สอดคล้องกับการวัดผลการเรียนรู้ตาม มคอ.2 ให้กับคณาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตเมื่อ 27 มิถุนายน 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร