กิจกรรม

คหกรรม..ร่วมงาน Thai Festivities in Prague #สาธารณรัฐเชก

คหกรรม..ร่วมงาน Thai Festivities in Prague #เมืองสุดท้าย ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชกนายณรงค์ ศธิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก จัดงาน Thai Festivities in Prague เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยมีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร นำโดย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผศ.อภิรัติ โสฬศ ผู้ประสาน นำทีมจัดแสดงอาหารและงานหัตถกรรมไทย ผลงานจัดแสดงดังนี้

•ขนมครก ลูกชุบ โดย ผศ.อภิญญา มานะโรจน์
•ขนมเบื้อง อ.เชาวลิต อุปฐาก
•ส้มตำ อ.จักราวุธ ภู่เสม
•งานมาลัยและบุหงา อ.นิอร ดาวเจริญพร •งานมาลัยข้าวตอกและสานปลาตะเพียน อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต
•งานแกะสลักผักผลไม้ อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ

และในโอกาสนี้ ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อ.ประภาฬภรณ์ ธีรมงคล ผู้ช่วยคณบดี ร่วมเป็นเกียรติในงานและชมการจัดแสดงงานดังกล่าว เมื่อ 8 มิถุนายน 2559 ณ โรงละคร divadlo bez zábradlí กรุงปราก สาธารณรัฐเชก