กิจกรรม

คหกรรม ร่วมตัดสิน สุดยอดผลิตภัณฑ์ขนมไทย OTOP

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน นำโดยผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากคณาจารย์สาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจและให้คะแนนการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP) ประเภทผลิตภัณฑ์ขนมไทย 2559 ระดับประเทศ เมื่อ 17-26 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต