กิจกรรม

คหกรรม เผยแพร่การพับดอกบัว ทางเนชั่นทีวี

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ให้สัมภาษณ์และสาธิตการพับดอกบัวรูปแบบต่างๆ เนื่องในวันวิสาขบูชา ในรายการ”ข่าวข้นรับอรุณ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ช่อง 22 เวลา 07.00 -07.15 น. เมื่อ 20 พฤษภาคม 2559