กิจกรรม

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ สู่ชุมชน

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพในชุมชน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยด้านอาหารและงานประดิษฐ์แก่ชุมชนให้สามารถนำไปพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ให้ชุมชน ประกอบด้วยหลักสูตรที่รองแก้วน้ำด้วยเส้นด้ายซังข้าว บรรจุภัณฑ์เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ชูครีมไส้ครีมทูน่า ซอสพิซซ่าเปลือกแตงโม ข้าวตังไก่หยอง ไอศกรีมเปลือกแตงโม และดอกไม้ประดับกล่องไม้ไผ่ โดยมีผู้เข้าร่วมจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนเก้าแสน เมื่อ 24-25 พฤษภาคม 2559 ณ เทศบาลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ