กิจกรรม

คหกรรมฯ ร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเชิญชวนพี่น้องประชาชน ประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติล้นเกล้าฯ ทั้ง 2 พระองค์ดวงใจไทยทั้งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ หน้าบ้านเรือนเคหสถาน ที่ทำงาน ศาสนสถาน สถานศึกษา ฯลฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป