กิจกรรม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมงานเลี้ยงรับรอง

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำกับท่านณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐเช็ก และภริยา คุณฉันทนา ศศิธร เมื่อ 6 มิถุนายน 2559 ณ Royal Thai Embassy PRAGUE