กิจกรรม

รับทุนการศึกษา

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับทุนการศึกษา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ประจำปี 2559 จำนวน 30 ทุน โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และคุณละออ ตั้งถาวรคุณ บริษัท ทีโอเอ TOA (ประเทศไทย) จำกัด ประธานมอบทุนการศึกษา เมื่อ 15 มิถุนายน 2559 ณ พระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร โดยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจารนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ควบคุมนักศึกษาในการเข้ารับทุนDSC_0595 DSC_0597 DSC_0599 DSC_0603 DSC_0605 DSC_0606 DSC_0608 DSC_0611 DSC_0613 DSC_0616 DSC_0618 DSC_0619 DSC_0620 DSC_0623 DSC_0626 DSC_0628 DSC_0629 DSC_0630 DSC_0632 DSC_0635 DSC_0636 DSC_0639 DSC_0642 DSC_0649 DSC_0651 DSC_0654 DSC_0655