กิจกรรม

สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท (รอบ 2)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม) ใน 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ และกลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 25 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทั้งนี้จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th