กิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

ดร.วไลภรณ์ สุทธา รองคณบดีฝ่ายวางแผน พร้อมด้วยนางจินตนา วรเจริญศรี หัวหน้าสำนักงานคณบดีประชุมเตรียมความพร้อมกับนายธนาวุฒิ โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการสถานแรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา ประธานการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 DJOP Vocational Skills Competition (DJOP VSC) ในการแข่งขันการประกอบอาหารและขนมไทย เมื่อ 11 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ในการนี้การแข่งขันการประกอบอาหารและขนมไทย จะจัดขึ้น ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ระหว่าง 14 -15 กรกฎาคม 2559 โดยมีคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน