กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559

คหกรรมศาสตร์ สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2559 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย จัดโดย งานศิลปวัฒนธรรมไทย ฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

ในการนี้ต้นเทียนอันสวยงามดังที่เห็น ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากนักศึกษาประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ที่ร่วมกันประดิษฐ์และตกแต่งต้นเทียนพรรษาด้วยงานประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความสวยงามแบบไทย