กิจกรรม

คหกรรมฯ ร่วมตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 ด้านอาหารและขนมไทย

คหกรรมฯ ร่วมตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 ด้านอาหารและขนมไทย

ผศ.ดร. ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.วไลภรณ์ สุทธา รองคณบดีฝ่ายวางแผน ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ ผศ.วาสนา ขวยเขิน ผศ.วรรณภา หวังนิพพานโต อ.ฉวีวรรณแจ้งกิจ และอ.เชาวลิต อุปฐาก อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 DJOP Vocational Skills Competition (DJOP VSC) ด้านอาหารและขนมไทย เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนได้ใช้ความรู้ความสามารถจากการฝึกอาชีพสู่ตลาดแรงงาน โดยมีเด็กและเยาวชนจาก 17 สถานพินิจทั่วประเทศเข้าแข่งขัน เมื่อ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์