กิจกรรม

คหกรรมฯ ร่วมแถลงข่าว “แข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่1”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.วไลภรณ์ สุทธา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิราภรณ์ ชวเลขยางกูร ร่วมงานแถลงข่าว กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 DJOP Vocational Skills Competition (DJOP VSC) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน ให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถจากการฝึกอาชีพสู่ตลาดแรงงานและความพร้อมในการดำเนินชีวิต โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ประธานการแถลงข่าว จัดโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เมื่อ 4 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ในการนี้การแข่งขันการประกอบอาหารและขนมไทย จะจัดขึ้น ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่าง 14 -15 กรกฎาคม 2559 โดยมีคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน