กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

งาน“เย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง”

คหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระราชินี งาน“เย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่นายวีระพงษ์ ปากโพ นายศรายุธ คำมา นายนิวุฒิ ปัญญา นายเทพนรินทร์ กาฬสิทธิ์ และนายชัชฎา จุมกา รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน จากการประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยดอกมะลิเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี ศรีแผ่นดิน ในโครงการ “เย็บ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 7” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เมื่อ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

Presentation1 (2)