กิจกรรม

การเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาชีพนักศึกษาใหม่ 59

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาชีพนักศึกษาใหม่รุ่น 59 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานทางวิชาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบอาหาร เช่นหลักการเลือกซื้อ หลักการชั้งตวง หลักการเตรียมและประกอบอาหาร การใช้ครัวและอุปกรณ์ ระบบแก๊ซและความปลอดภัยในการใช้เตาและอุกรณ์ โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เมื่อ 30 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์