กิจกรรม

คหกรรม…จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ปลอดรุนแรง ปลอดอบายมุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม รับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องให้เกิดความสมานสามัคคี โดยมี อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ควบคุมการดำเนินกิจกรรมให้อยู่ในความเรียบร้อยปลอดภัย ตามนโยบายการรับน้องสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ไม่ให้เกิดความรุนแรงและปลอดจากอบายมุขทุกประเภท โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปีที่ร่วมกิจกรรม