กิจกรรม

คหรรมศาสตร์…ปรับปรุงหลักสูตร

คหรรมศาสตร์…ปรับปรุงหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร ประชุมปรับปรุงหลักสูตรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ประกอบไปด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม.) สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรงตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร