ข่าวประกาศ

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ตามที่ ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยัลเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตามกำหนดการดังนี้

  1. ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ผ่าน Website

ชำระเงินผ่านธนาคาร ระหว่างวันที่ 28 กรกฎา – 5 สิงหาคม 2559

  1. ชำระเงินค่าปรับการละทะเบียนล่าช้า

ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559