กิจกรรม

โครงการพระราชดำริฯ

คหกรรม..จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา สนองโครงการพระราชดำริฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพันธุกรรมพืชเพื่อการอนุรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานพิธีเปิด “โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชเพื่อการอนุรักษ์ ประจำปี 2559” จัดโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ภายในนิทรรศการ ได้จัดแสดงผลงานนักศึกษา นำความรู้ด้านพันธุกรรมพืชที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เมื่อ 30-31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อแสดงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงประจักษ์ และได้นำความรู้มาจัดแสดงผลงาน เมื่อ 10 สิงหาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร