กิจกรรม

คหกรรม..ปรับหลักสูตรปริญญาโท

คหกรรม..ปรับหลักสูตรปริญญาโท เน้นบูรณาการความคิดในมิติใหม่

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 กลุ่มวิชา ได้แก่กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ และกลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ มีความทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และตรงความต้องการของผู้เรียนโดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย รองศาสตราจารย์นวลแข ปาลิวนิช ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะกรรมการบริหารคณะ คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อ 20 สิงหาคม 2559