กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 1/59

18 รูปภาพ · Updated 19 วันที่แล้ว

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 59 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม และ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พญ.บุษยา เตชะเสน เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา