กิจกรรม

Freshy Game ประจำปี ๒๕๕๙

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Game ประจำปี ๒๕๕๙ ในคอนเซ็ปงาน“กีฬา สามัคคี ภักดี จักรีไทย”เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพและทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาอันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สนามโรงเรียนวัดราชาธิวาส