กิจกรรม

ศึกษาดูงานการทอผ้ามัดหมี่ จ.ลพบุรี

อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง อาจารย์ประจำวิชาการทอผ้าพื้นเมือง และอาจารย์อัจฉราวรรณ ณ สงขลา อาจารย์ประจำวิชาการสร้างสรรค์งานแฟชั่น 2 นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ศึกษาดูงานการทอผ้ามัดหมี่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวนิดา รักพรม ประธานกลุ่ม และสมาชิก ในการให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของการก่อตั้งกลุ่มสตรีอาสาบ้านพวน การออกแบบลายมัดหมี่ สาธิตการมัดหมี่ การย้อมสี และการทอผ้ามัดหมี่ ผลที่ได้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการเพิ่มประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการออกแบบลายผ้าและการทอผ้าให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ กลุ่มสตรีอาสาบ้านพวน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี