กิจกรรม

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ฝึกสหกิจเวียดนาม

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ฝึกสหกิจเวียดนาม

นางสาวกรกฏ ดวงอินทร์ และนางสาวณัฐวรรณ รอมไธสง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สหกิจศึกษา ณ บริษัทโอเรียนตอลการ์เม้นท์ จำกัด สาขาประเทศเวียดนาม บริษัทผลิตเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย โดยนักศึกษาได้ฝึกสหกิจศึกษาในตำแหน่ง Merchandiser  มีระยะเวลาการฝึกในประเทศไทย1 เดือน และในประเทศเวียดนาม 3 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 2559

ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น  เดินทางไปนิเทศ  เมื่อวันที่ 23-25 ตุลาคม  2559 ณ บริษัทโอเรียนตอลการ์เม้นท์ จำกัด สาขาประเทศเวียดนาม