ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับเหรียญทอง

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับเหรียญทอง

 “Thailand Junior Chef Championship”การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัทมปาณี สีสุราช นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  ในโอกาสรับเหรียญทอง อันดับ 3 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และอ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี

นางสาวปัทมปาณี สีสุราช เข้าแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ รุ่น Junior ในงาน “Thailand Junior Chef Championship” เมื่อ 18 ธันวาคม 2559 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  จัดโดยบริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด ร่วมกับสมาคมเชฟประเทศไทย โดยมีนายคมกริช ฉายศรี ศิษย์เก่า สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ปัจจุบันเป็นครูสอนแกะสลักที่ Voice Hobby Club (Thailand) เป็นที่ปรึกษาและฝึกซ้อม ทั้งนี้ คมกริช ยังได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 รุ่น Professional ด้วยอีกหนึ่งรางวัล