ข่าวประกาศ

พันธุกรรมพืช 60

นักศึกษาคหกรรม…เผยแพร่ความรู้ จัดนิทรรศการ การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช สนองโครงการตามแนวพระราชดำริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด “นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาที่ใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช ประจำปี 2560” ภายใต้โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชเพื่อการอนุรักษ์ ประจำปี 2560 จัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมกับงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นิทรรศการประกอบด้วย การจัดแสดงให้ความรู้เรื่องการทำน้ำพริกปลานิลของพ่อ ไอศกรีมข้าวของพ่อ ชานมไข่มุกจากข้าวโพดหวาน มงคลในโหล และยาดมสมุนไพร ซึ่งเป็นผลงานที่นักศึกษาได้นำความรู้จากการศึกษาดูงานจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาในระยะที่2 มาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาร่วมชมการจัดแสดง