กิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชร

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส เมื่อ 15 ธันวาคม 2559 ณ เทวราชธรรมศาลา  วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร โดยมีผู้บริหารคณาจารย์ และนักศึกษาสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และสาธุชนเข้าร่วมพิธี แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีอุปการคุณแก่วัดและพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ได้ร่วมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในพิธีดังกล่าว