กิจกรรม

มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษา เหตุประสบอัคคีภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เหตุบ้านประสบอัคคีภัย แก่ นางสาวลานนา มาหล้า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการดำเนินชีวิต เมื่อ 16 ธันวาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รวบรวมงินจากคณะกรรมการบริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์