กิจกรรม

โครงการค่ายภาษาอังกฤษด้านคหกรรมศาสตร์

โครงการค่ายภาษาอังกฤษด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อ 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์เชิงวัฒนธรรมไทยและเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านภาษาอังกฤษในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกอาชีพในระดับสากล จัดโดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรชาวต่างประเทศ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ จากคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้และทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 7- 9 ธันวาคม 2559 ณ บ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ราชบุรี