กิจกรรม

โครงการตามรอยพระราชดำริ 60

พิธีเปิด โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชเพื่อการอนุรักษ์ ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิด“โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชเพื่อการอนุรักษ์ ประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คุณค่าทางวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน แบ่งเป็น 3 ระยะ โดยในระยะแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมดำเนินงานของโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) และการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ วิทยากรจากโครงการ อพ.สธ เมื่อ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์