กิจกรรม

โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3 D ประจำปีการศึกษา 2558 จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษามีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีภูมิคุ้มกันจากสารเสพติด ระยะแรกจัดขึ้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และระยะที่ 2 วันที่ 24-26. ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานพุธทมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม
โดยในพิธีเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับประเทศ ท่านอาจารย์สุวัฒน์ ชมภูพงษ์

  • ที่ปรึกษาคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านการบริหารงานบุคคล
  • ที่ปรึกษาสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • ที่ปรึกษาสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน ราชสุดาฯ
    มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง ความสำคัญของ สถาบัน ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์