กิจกรรม

การบูรณาการความรู้และนำเสนอผลงาน

โครงการค่ายสร้างสรรค์อนุรักษ์งานคหกรรมศาสตร์ และภูมิปัญญาแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์อนุรักษ์งานคหกรรมศาสตร์ และภูมิปัญญาแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย นำนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมประกอบด้วยการศึกษาดูงานแหล่งวัฒนธรรม ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 การจำลองเมืองโบราณในยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ศึกษาการเป็นอยู่ลักษณะบ้านเรือน ตลาดร้านค้า ผลิตภัณฑ์อาหาร ขนมไทย ศิลปประดิษฐ์ การแกะสลักผักผลไม้ และดูการผลิตผ้าขาวม้าร้อยสี บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นมอบหมายให้นักศึกษาบูรณาการความรู้และนำเสนอผลงานจากการศึกษาดูงานเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ14-15 มกราคม 2560 ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา