กิจกรรม

กิจกรรมลงพื้นที่ทำความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมลงพื้นที่ทำความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของคณะให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมสร้างความเข้าใจดังกล่าว เมื่อ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา