กิจกรรม

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 14

คหกรรมฯสอนอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร ในตลาดนัดวิถีวิทย์ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา หวังนิพพานโต อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สอนการทำลาบทอดให้กับผู้สนใจในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานการจัดกิจกรรมโดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช