กิจกรรม

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 15

คหกรรมฯสอนอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร ในตลาดนัดวิถีวิทย์ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สอนการจัดสวนถาดสร้างสรรค์ ให้กับผู้สนใจในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานการจัดกิจกรรมโดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช