กิจกรรม

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 8

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คหกรรมร่วมมือกระทรวงวิทย์ฯ เปิดสอนอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” จำนวน 20 วัน 20 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับหลักสูตรที่ 8 วันที่ 17 มกราคม 2560 คือ การร้อยพวงมาลัยลูกปัด เลียนแบบพวงมาลัยแบบสด นำมาพัฒนาเป็นของที่ระลึก สำหรับใช้ในโอกาสพิเศษและเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ หรือเป็นงานอดิเรกได้ ดำเนินการสอนโดย อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร และ อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์